begin

begin
(began, begun) დაწყება, to begin with - უწინარეს ყოვლისა
it doesn't pay to begin over again თავიდან დაწყება არ ღირს
let us go / begin! წავიდეთ! / დავიწყოთ!
the sooner you come, the sooner we'll begin რაც უფრო ადრე მოხვალ, მით უფრო ადრე დავიწყებთ
we're set to begin მზად ვართ, დავიწყოთ
to begin sth from scratch რისიმე ნოლიდან / ცარიელი ადგილიდან წამოწყება
school begins in September სწავლა სექტემბერში იწყება
his age is beginning to tell ასაკში შესვლა დაეტყო
the day begins to decline დღე ილევა, იწურება
come! let’s begin! აბა, დავიწყოთ!
what time do classes begin? გაკვეთილები რომელ საათზე იწყება?
after a full stop a new sentence always begins with a capital letter წერტილის შემდეგ ახალი წინადადება ყოველთვის დიდი / მთავრული ასოთი იწყება
in Georgia almond-tree begins to bloom in March საქართველოში ნუში მარტში ყვავის
the butter began to run კარაქმა დნობა დაიწყო
the corpse began to rot ცხედარმა ხრწნა დაიწყო
his sight began to fail მხედველობა დაუსუსტდა
the ice was broken and everybody began smiling and talking ყინული გალღვა / დაძაბულობამ გაიარა და ყველა ღიმილით ალაპარაკდა
●●it began to spit წამოწინწკლა
studies began in September სწავლა სექტემბერში დაიწყო
they began shifting the furniture around ავეჯის მიწევ-მოწევა დაიწყეს
the ground began to shake მიწამ რყევა დაიწყო
they began to tussle with each other for the coin მონეტისათვის ჭიდილი გამართეს
he began thus… აი, ასე დაიწყო...
my heart began thumping გული ამიძგერდა // გულმა ბაგიბუგი დაიწყო
the cameras began to whirr კინოაპარატები აზუზუნდნენ
●●his thoughts began to wander აზრები გაეფანტა
he began to make excuses თავის მართლება დაიწყო
our enthusiasm began to ebb ენთუზიაზმი გვიქრებოდა
now it began to rain in earnest ახლა კი წვიმამ მართლა დცხო / ახლა კი სერიოზულად დაუშვა
the leaves began to color ფოთოლი უკვე ფერს იცვლის (შემოდგომაზე)
the wind began to blow ქარმა დაუბერა
her nose began to bleed ცხვირიდან სისხლი წასკდა
as I was leaving home, it began to rain როცა სახლიდან გავდიოდი, წვიმა დაიწყო
in addition to this it began to rain ამას წვიმაც დაემატა

English-Georgian dictionary.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • BEGIN (M.) — BEGIN MENAHEM (1913 1992) Sixième Premier ministre de l’État d’Israël, Menahem Begin est né à Brest Litovsk le 16 août 1913. La ville que les juifs appelaient Brisk, aujourd’hui biélorusse, était alors polonaise. Durant toute sa vie, Begin est… …   Encyclopédie Universelle

 • Begin — may refer to:in people: *Benny Begin (born 1943), Israeli politician *Floyd Lawrence Begin (1902 1977), American Roman Catholic bishop *Johanne Bégin (born 1971), Canadian water polo player *Joseph Damase Bégin (1900 1977), Canadian politician… …   Wikipedia

 • Bégin — Localisation de Bégin dans la MRC Le Fjord du Saguenay Administration Pays …   Wikipédia en Français

 • begin — begin, commence, start, initiate, inaugurate are comparable when they mean to set something going or in progress or to take the first step in a course, process, or operation. Begin, commence, and start are also used intransitively with the… …   New Dictionary of Synonyms

 • begin — (v.) O.E. beginnan to begin, attempt, undertake, a rare word beside the more usual form onginnan (class III strong verb; past tense ongann, pp. ongunnen); from bi (see BE (Cf. be )) + W.Gmc. *ginnan, of obscure meaning and found only in compounds …   Etymology dictionary

 • begin — [bē gin′, bigin′] vi. began, begun, beginning [ME biginnen < OE beginnan; akin to Ger beginnen, Goth duginnan] 1. to start doing, acting, going, etc.; get under way 2. to come into being; arise 3. to have a first part or element [the Bible… …   English World dictionary

 • Begin — bezeichnet: Menachem Begin israelischer Politiker Begin (Band), eine japanische Rockband Bégin, einen Familiennamen Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben …   Deutsch Wikipedia

 • Bégin — ist der Familienname folgender Personen: Louis Nazaire Bégin (1840–1925), Erzbischof von Québec René Bégin (* 1912), kanadischer Politiker (Liberal Party) Steve Bégin (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler Diese Seite ist …   Deutsch Wikipedia

 • Begin — Be*gin , v. i. [imp. & p. p. {Began}, {Begun}; p. pr. & vb. n. {Beginning}.] [AS. beginnan (akin to OS. biginnan, D. & G. beginnen, OHG. biginnan, Goth., du ginnan, Sw. begynna, Dan. begynde); pref. be + an assumed ginnan. [root]31. See {Gin} to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • begin — ► VERB (beginning; past began; past part. begun) 1) perform or undergo the first part of (an action or activity). 2) come into being. 3) have as its starting point. 4) (begin on/upon) set to work on. 5 …   English terms dictionary

 • Begin — Be*gin , v. t. 1. To enter on; to commence. [1913 Webster] Ye nymphs of Solyma ! begin the song. Pope. [1913 Webster] 2. To trace or lay the foundation of; to make or place a beginning of. [1913 Webster] The apostle begins our knowledge in the… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”